30° / 17° Poc tapat

Conveni de gestió per les cessions obligatòries previstes en l'àmbit del Pla Parcial SAU 7

Aprovat pel ple de l'Ajuntament de data 6 d'agost

DIMECRES 16 SETEMBRE 2020

El Ple de l'Ajuntament de La Portella en sessió de data 6 d'agost de 2020 va aprovar el conveni de gestió per les cessions obligatòries previstes en l'àmbit del Pla Parcial SAU 7, entre l'Ajuntament de La Portella i Domingo Catala SA.

Es sotmet l'acord i l'expedient a informació pública per un termini d'un mes a comptar des de l'endemà de l'última publicació d'aquest edicte al DOGC, a la pàgina web d'aquest Ajuntament i al tauler d'edictes de la Corporació, per tal que qualsevol persona els pugui examinar i formular-hi les al.legacions o reclamacions que consideri oportunes . Si no es fomulen al.legacions l'acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap més acord.

L'expedient es pot consultar en hores d'oficina a la Secretaria de la Corporació