30° / 17° Poc tapat

Política de privadesa

Protecció de dades personals

1.Introducció

La present Política de Privacitat ha estat desenvolupada tenint en compte el que disposa el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la circulació d’aquestes dades, d’ara endavant el RGPD, en vigor des de el dia 25-5-2018.

Aquesta política de privacitat té per objecte posar en coneixement dels titulars de les dades personals, respecte dels quals s’està recollint informació, els aspectes específics relatius al tractament les seves dades, entre altres coses, les finalitats dels tractaments, les dades de contacte per exercir els drets que l’assisteixen, els terminis de conservació de la informació i les mesures de seguretat entre altres coses.

Aquesta política serà aplicable a la informació recollida directament a través dels diferents serveis de l'Ajuntament de La Portella, a través del seu web www.laportella.cat.

2.- Responsable del tractament

L'Ajuntament de La Portella és el responsable del tractament.

Les dades identificatives són les següents:

– Ajuntament de La Portella
– Plaça La Creu, 1
– P-2521700-A
– Telèfon: 973 186 184
– Correu electrònic: ajuntament@laportella.cat

 

3.- Delegat de Protecció de Dades

Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de l'Ajuntament de La Portella en aquesta adreça postal, de correu electrònic i telèfon:

– Adreça postal: Ajuntament de La Portella, Plaça La Creu, 1 25134
– Adreça de correu: ajuntament@laportella.cat
– Telefon: 973 186 184

 

4.- Tractaments de dades

Les dades de caràcter personal que se sol·licitin, són aquelles necessàries per identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular dels mateixos (d’ara endavant l’interessat).

Aquesta informació serà tractada de forma lleial, lícita i transparent en relació amb la persona interessada.

D’altra banda, les dades personals seran recollides per a finalitats determinades explícites i legítimes, no sent tractats ulteriorment de manera amb incompatible amb aquests fins.

Les dades recollides de cada interessat seran adequades, pertinents i no excessives en relació a les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzats sempre que sigui necessari.

El titular de les dades serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política per tal que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, d’acord amb els següents aspectes.

5.- Finalitats del tractament

Les finalitats per a les quals es duen a terme cada un dels tractaments vénen recollides en les clàusules informatives incorporades en cadascú dels procediments a través dels quals es capten dades (formularis web, formularis en paper, cartells i notes informatives).

No obstant això, les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractades amb l’exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i atendre les sol·licituds practicades per l’usuari, especificades al costat de l’opció, servei, formulari o sistema de presa de dades que el titular faci servir.

6.- Legitimació

Per regla general, previ al tractament de les dades personals, l'Ajuntament de La Portella obté el seu consentiment exprés i inequívoc del titular dels mateixos mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat en els diferents sistemes de recollida d’informació.

No obstant això, en cas que no es requereixi el consentiment de l’interessat, la base legitimadora del tractament en la qual s’empara, l'Ajuntament de La Portella és l’existència d’una llei o norma específica que autoritzi o exigeixi el tractament el tractament dels dades de l’interessat.

7.- Destinataris

Per regla general, l'Ajuntament de La Portella no procedeix a la cessió o comunicació de les dades a terceres entitats, excepte les requerides legalment.

No obstant això, en cas que fos necessari, aquestes cessions o comunicacions de dades s’informen a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida de dades personals.

8.- Procedència

Per regla general, les dades personals es recullen sempre directament de la persona interessada.

No obstant això, en determinades excepcions, les dades poden ser recollides a través de terceres persones, entitats des o serveis diferents de l’interessat.

En aquest sentit, aquest extrem serà traslladat a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes en les diferents vies de recollida d’informació i dins d’un termini raonable, un cop obtingudes les dades, ja molt tard dins d’un mes.

9.- Terminis de conservació

La informació recollida de l’interessat serà conservada mentre sigui necessària per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides les dades personals de manera que, un cop complerta la finalitat, les dades seran cancel·lades, el que donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament durant el termini de prescripció d’aquestes.

Complert aquest termini es procedirà a la destrucció de la informació.

En relació a les dades de navegació que es puguin tractar a través del lloc web, en cas que es recullin dades sotmeses a la normativa, es recomana consultar la Política de Cookies publicada al nostre lloc web.

10.- Drets de l´interessat

La normativa en matèria de protecció de dades atorga una sèrie de drets als interessats o titulars de les dades.

Els drets que assisteixen a les persones interessades són els següents:

– Dret d’accés: dret a obtenir informació sobre si les seves pròpies dades estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s’estigui realitzant, les categories de dades que es tracti, els destinataris o categories de destinataris, el termini de conservació i l’origen d’aquestes dades.

– Dret de rectificació: dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes o incompletes.

– Dret de supressió: dret a obtenir la supressió de les dades.

– Dret d’oposició: dret a oposar-se a un determinat tractament basat en el consentiment de l’interessat.

– Dret de limitació: dret a obtenir la limitació del tractament de les dades.

– Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent, que es l´Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat/ca/inici)

Les persones interessades podran exercitar els drets indicats, dirigint-se a l'Ajuntament de La Portella, mitjançant escrit que acrediti la seva identitat, remès al Registre General de l'Ajuntament de La Portella o mitjançant el Registre Electrònic accessible a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de La Portella.

11.- Seguretat

Las mesures de seguretat adoptades l'Ajuntament de La Portella són aquelles requerides, de conformitat amb el que estableix l’article 32 del RGPD i l’esquema nacional de seguretat.

En aquest sentit, l'Ajuntament de La Portella, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques, té establertes les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir el nivell de seguretat adequat al risc existent.

Ús de cookies (galetes)

Pel que fa a l’ús de cookies, l'Ajuntament de La Portella informa l’usuari que quan navega per les diferents pantalles i pàgines d’aquest lloc web i en certs supòsits, es poden utilitzar cookies. La cookie és un petit arxiu de text que el servidor pot guardar en el disc dur d’un equip per emmagatzemar algun tipus d’informació sobre l’usuari. La cookie només pot ser llegida pel lloc web que el va enviar a l’equip. No és un fitxer executable ni pot propagar ni contenir un virus. L'Ajuntament de La Portella utilitza aquestes dades amb la finalitat última de millorar els seus serveis. La informació que s’emmagatzema mitjançant aquest mecanisme permet reconèixer a l’usuari en les seves diferents visites al lloc web, a més de facilitar informació sobre la data o hora de la visita, mesurar alguns paràmetres del trànsit dins del propi lloc web i estimar el nombre de visites realitzades, fet que permet a l'Ajuntament de La Portella informar, enfocar i reajustar els serveis que ofereix de la forma més efectiva. Les cookies utilitzades són emmagatzemades al disc dur de l’usuari però no permeten llegir-hi les dades contingudes, ni llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors. Les cookies utilitzades no són invasives ni nocives, i es poden desactivar mitjançant l’opció corresponent que figura en el navegador.